TÌM HIỂU THÊM CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN RNI

Sau khi tốt nghiệp khoá học Khai vấn tỉnh thức, tôi có được nhận chứng chỉ khai vấn cá nhân?

 

Chương trình Khai Vấn Tỉnh Thức khác với các chương trình đào tạo khai vấn khác như thế nào?

 

Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ được tiếp tục hỗ trợ trong quá trình phát triển sự nghiệp không?

 

Tôi có được học chính xác những công cụ, phương pháp mà Coach Ruby Nguyen sử dụng khi khai vấn cho khách hàng không?

 

Đã có bằng tốt nghiệp về khai vấn của Học viện RNI, việc lấy thêm chứng chỉ cá nhân có ý nghĩa như thế nào?

 

Khai vấn tỉnh thức có khác gì với khai vấn thông thường?

 
TÌM HIỂU THÊM CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN RNI